Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

  1. Tên cá nhân: Phùng Thị Nhường

– Số CMND: 111761383 cấp ngày 05/06/2001 tại CA Hà Tây

– Quốc tịch : Việt Nam

– Địa chỉ: Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nôị

– Điện thoại liên hệ:    0912.969.255            Fax:                Email:

– Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây: Phó Giám đốc

2. Mã chứng khoán giao dịch: STU

3. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 059C014005

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.751

5  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.400

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.151

7. Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

8. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 21/02/2014 đến ngày 18/03/2014

                                                                                                             Phùng Thị Nhường


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0