Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

1. Cá nhân

– Họ và tên: Phạm Thị Chinh

– Quốc tịch: Việt Nam – Năm sinh: 1966

– Số CMND: 011816547 ngày cấp 03/05/2007 nơi cấp CA Hà Nội

– Nghề nghiệp:

– Địa chỉ liên lạc: Thanh Xuân, Hà Nội

– Điện thoại: ……………… Fax:…………………. Email: …………………..

2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng cổ phiếu): không có

3. Tên cổ phiếu sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 059C014385

Tại công ty chứng khoán: Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 93.456 cổ phiếu, chiếm

4,98% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị

Sơn Tây

6. Số lượng cổ phiếu đã mua (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu): 4.190 cổ phiếu, chiếm 0,22% số cổ

phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 97.646 cổ phiếu, chiếm

5,21% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị

Sơn Tây

8. Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư

9. Ngày thay đổi sở hữu: 12/12/2013

10. Các thay đổi quan trọng khác: không có


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0