Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian tổ chức: 08h 30’, ngày 22 tháng 04 năm 2015

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sơn Tây, Số 2 phố Phùng Hưng, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

TT

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

1

Từ 08h00’ đến 08h30’

– Đón tiếp đại biểu và cổ đông,
– Kiểm tra tư cách cổ đông – đăng ký cổ đông dự họp- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết

2

Từ 08h30’ đến 09h00’

– Chào cờ- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
– Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
– Giới thiệu và thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban thư ký- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
– Phát biểu khai mạc- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội

3

Từ 09h00’ đến 10h00’

 
– Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015;  hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
– Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
– Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2015, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

4

Từ 10h00’ đến 10h45’

– Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015

+ Báo cáo của Ban kiểm soát

+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm  toán

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2015, thù lao HĐQT, BKS năm 2014,2015 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiếm toán năm 2015

5

Từ 10h45’ đến 11h15’

– Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội- Tuyên bố bế mạc Đại hội

Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0