Chứng khoán HOSE
Chứng khoán HNX
Truy cập

Truy cập

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Thế Thị Bách

– Số CMND: 112353380 cấp ngày 27/09/2006 tại CA Hà Tây

– Quốc tịch: Việt Nam

– Địa chỉ: Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội

– Điện thoại liên hệ:                Fax:                Email:

– Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Không

2. Tên của nhân sự chủ chốt của tổ chức đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng có liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan): Phan Văn Tiến

– Số CMND: 112353161 cấp ngày 10/10/2006 tại CA Hà Tây

– Quốc tịch: Việt Nam

– Địa chỉ: Phú Thịnh – Sơn Tây – Hà Nội

– Điện thoại liên hệ:                Fax:                Email:

– Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát

– Mối quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt: Là vợ

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nhân sự chủ chốt đang nắm giữ: 9.469 CP

3. Mã chứng khoán giao dịch: STU

4.  Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 059C014063

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ  nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.666 CP

6  Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 500 CP

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 500 CP

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.166 CP

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/12 đến ngày 31/12/2013


Báo cáo tài chính
Thời tiết Hà Nội
0C
humidity: 0%
wind: 0km/h N
H 0 • L 0