CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV
Thông báo chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây
Thông báo chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây
Thông báo chi trả cổ tức năm 2023
Thông báo chi trả cổ tức năm 2023
Một số biện pháp thực thi việc phân loại rác tại nguồn
Một số biện pháp thực thi việc phân loại rác tại nguồn
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV, năm 2024 - 2028
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV, năm 2024 - 2028
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV, năm 2024 - 2028
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV, năm 2024 - 2028
TIN MỚI CẬP NHẬT
TIN MỚI CẬP NHẬT
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV
Thông báo chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây
Thông báo chi trả cổ tức năm 2023
Một số biện pháp thực thi việc phân loại rác tại nguồn
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV, năm 2024 - 2028
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV, năm 2024 - 2028
Sẵn sàng kết nối dữ liệu đất đai với Cổng dịch vụ công quốc gia
Sẵn sàng kết nối dữ liệu đất đai với Cổng dịch vụ công quốc gia
Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường
Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường
Phân trách nhiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Phân trách nhiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Thúc đẩy các hoạt động đối ngoại về tài nguyên và môi trường
Thúc đẩy các hoạt động đối ngoại về tài nguyên và môi trường
Triển khai tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2024
Triển khai tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2024